แผนการดำเนินโครงการ

image
image
ส่วนที่ 1 System Analysis & Design

1. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมร่วมและสัมภาษณ์

2. ออกแบบระบบและ Workflow การทำงาน


ส่วนที่ 2 Implementing

1. เอกสารรายงานทะเบียนข้อมูล

2. การเชื่อมโยงข้อมูล

3. Prototype รายงาน Dashboard 2 โจทย์

4. การพัฒนาระบบใน Cloud Computing

5. เอกสารการติดตั้งและตั้งค่า

6. การทดสอบระบบและรายงานผลการทดสอบระบบ


ส่วนที่ 3 Deploying and Training

1. เอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2 โจทย์

2. Big Data Training

3. ทำเอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์ (แผนการ Maintenance & Manual)

image
image
image
image
image
.