เกี่ยวกับโครงการ

image
image

เกี่ยวกับโครงการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการเก็บข้อมูลมากมายและมีความหลากหลายซึ่งมีรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่แตกต่างกัน และยังไม่มีการจัดเก็บและบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นเรื่องนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบบูรณาการการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นโครงการที่จะนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ด้านได้แก่ ทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการและการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ให้รองรับการใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และตอบสนองการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งและล้อม

เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Data Analytics) และทำรายงานแบบ Data Visualization/Dashboard เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์โครงการ

Requirement Analysis

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการด้านสารสนเทศ แหล่งจัดเก็บข้อมูลและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบ ภายใน ทส.

1

Data Integration

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูล จากระบบงานของหน่วยงานภายใน ทส. และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ

2

System Designs & Development

เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบิ๊กดาต้าแพลตฟอร์มเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Data Center) ในการ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลของ ทส.

3

Big Data Analytics

เพื่อศึกษาและกำหนดข้อมูล โจทย์ปัญหานำร่อง และโมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

4
image
image
image
image
image
.